Čo robí prales

pralesom?

Mačetou sme sa presekávali cez hustú vegetáciu pralesa. Vysoká vlhkosť spôsobila, že nás neustále oblieval pot. Vďaka nej však nad našimi hlavami kvitli pestrofarebné orchidey. Všade navôkol bolo počuť zvuky zvierat a hlasný spev vtákov. Zvedavé opice skákali nad našimi hlavami a hady omotané okolo konára sa doslova zalizovali.

Na svete existuje veľa pralesov. Každý je iný: odlišujú sa vzhľadom, veľkosťou, bohatstvom a rôznorodosťou rastlín a zvierat. Či už Amazonský prales alebo ten náš, Badínsky prales. Čo teda robí prales pralesom?

Aby sme mohli hovoriť o pralese, musí daná lokalita spĺňať 9 podmienok. Potenie milovníkov prírody je však len vedľajší príznak. Zamyslime sa spolu nad nasledovnými podmienkami a určite zistíme, že aj Slováci môžu byť hrdí na svoje pralesy, hoci sa po nich nepreháňa Tarzan.

Podmienka 1: trvalé druhové zloženie – nemenné druhové zloženie rastlín a živočíchov na širšom území, ktoré sa vyvíjali tisícročia a zachovali sa dodnes. Stálosť môžu narušiť prírodné katastrofy – silný vietor, náhle premnoženie alebo úbytok niektorých živočíchov či náhodné poškodenie spôsobené človekom. Tieto poruchy však zdravý prales dokáže zvládnuť a prirodzene sa obnoví.

Podmienka 2: ekologická samostatnosť a vyrovnanosť – v priebehu tisícročí padlo na pôdu pralesa toľko listov a stromov, že pôda má trvalý dostatok humusu zabezpečujúceho dostatok živín pre rastliny, ale aj vhodné prostredie pre živočíchy. Prales je sebestačný v obohacovaní pôdy o výživné látky, čím sa zabezpečuje jeho rovnováha.

Podmienka 3:  rôznovekosť pralesa – vyplýva z prirodzeného rastu stromov, od semenáčikov až po dospelé jedince. V zdravom pralese sú zastúpené všetky vekové stupne, čím je zabezpečená i nepretržitá prirodzená obnova pralesa.

Podmienka 4: prirodzené zastavenie rastových procesov – hustý porast stromov v pralese vytvára tienenie a tak semenáčiky rastlín dokážu zastaviť svoj rast a počkať na slnečné lúče, ktoré do pralesa pustí padnutý strom. V našich pralesom najdlhšiu dobu tienenia je schopná prežiť jedľa: 150 – 240 rokov, v extrémnych prípadoch až 280 rokov, po nej nasleduje smrek so 100 – 160 rokmi (v krajných prípadoch aj vyše 200 rokov) a buk s 80 – 120 rokmi.

Podmienka 5:  vlastná štruktúra pralesa – prales je typický svojím vývojovým cyklom, vrstvami v pralese – pôdna, bylinná, kríková, stromová, druhovým zložením rastlín, rôzne vysokými stromami, mladými rastlinami, popadanými stromami v rozličnom stupni rozkladu.

Podmienka 6: neustály prírastok stromov – v pralese neustále prebieha prirodzený rast. Staré alebo poškodené stromy padajú, rozkladajú sa a uvoľňujú priestor pre nové.

Podmienka 7: vysoká prirodzená odolnosť – každý prales by mal mať neovplyvnené lesné spoločenstvo a druhovú rozmanitosť, ktorá sa vďaka dlhoročnému prirodzenému výberu skladá z najprispôsobivejších a najodolnejších druhov a jedincov.

Podmienka 8: prirodzená schopnosť prispôsobenia sa a udržania si stálosti  – prales sa dokáže vyrovnávať s náhodnými zmenami bez toho, aby ho to negatívne ovplyvnilo.

Podmienka 9: prirodzená obnova pralesa – každý zánik jedinca má v pralese svoj význam. Jeho rozklad je zdrojom živín pre iné druhy a uvoľnené miesto poskytuje priestor pre vývoj ďalšieho jedinca. V našich pralesoch sa buk, javor, jaseň, lipa úplne rozložia za 20 – 30 rokov a smrek, borovica, smrekovec, jedľa sa prirodzene rozkladajú za 50 rokov.

Ak sa raz vyberiete spoznávať naše či exotické pralesy, všímajte si týchto 9 základných podmienok, ktoré v lesoch neuvidíte. Práve preto sú pralesy také výnimočné a zaslúžia si našu najvyššiu ochranu.

Vedeli ste, že:
Archeológovia zistili, že väčšina pralesa, ktorý dnes obklopuje mayské pyramídy v guatemalskom Tikalu, bola vyklčovaná pred viac než 1 200 rokmi. Dnes je už prales v Tikalu obnovený v takmer pôvodnom rozsahu. Druhová pestrosť panenského pralesa sa sem však dosiaľ nevrátila. Môže trvať ešte ďalšie tisícročia, než bude porast k nerozoznanie od pôvodného dažďového pralesa.

stanka blahova _ hrusov
„Svoj voľný čas venujem záchranným prácam na hrade Hrušov. Preto mi hovoria hradná pani.“

Ktoré tvrdenie vyplýva z textu:

  1. Pralesom sa rozumie lesné spoločenstvo, ktorého zloženie, rastové a ostatné životné procesy sú podmienené klimatickými podmienkami a činnosťou človeka.
  2. Prales je vrcholom prírodného ekosystému, ktorého jedince a druhové zloženie sa cez vzájomnú látkovú výmenu dlhodobo vzájomne úzko ovplyvňujú.

foto: wikimedia.org

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie