ENVI-Talent

všeobecné informácie

ENVI-Talent je biologická súťaž pre deti, ktoré radi objavujú, bádajú a zaujímajú sa o životné prostredie. Spája v sebe dlhoročné skúsenosti metodikov Stromu života s inovatívnymi prístupmi vo vzdelávaní. Zapoj sa do 4. ročníka súťaže ENVI-Talent aj ty a získaj za výnimočné vedomosti pekné ceny a účasť na celoslovenskom stretnutí Envitalentov.


Čo je obsahom programu ENVI-Talent?

Súťažný progam pozostáva z 8 teoretických kôl a jednej praktickej časti – vlastného výskumného projektu. Súťaž je rozdelená na 4 kategórie náročnosti (C-F), od 3. až po 9. ročník základnej školy, resp. 1. – 4. ročník osemročných gymnázií.

Súťažné úlohy k teoretickej časti sú zverejňované každý mesiac v časopise Strom od septembra 2017 do apríla 2018. Po ukončení každého kola zverejníme správne odpovede a mená súťažiacich so získaným počtom bodov v jednotlivých kategóriách náročnosti. Praktickú časť môže súťažiaci riešiť od začiatku septembra do 6. apríla 2018.

V rámci ENVI-Talentu môžeš súťažiť ako jednotlivec alebo ako člen maximálne dvojčlenného tímu. A to v praktickej, aj v teoretickej časti programu. Každé kolo ENVI-Talentu sa hodnotí samostatne a presuny bodov medzi jednotlivcom a tímom nie sú možné. Ak napríklad budeš súťažiť 4 mesiace ako jednotlivec a zvyšné 4 mesiace ako člen tímu, môžeš získať maximálne úroveň Adept. A to by bola škoda, pretože vecné ceny získajú len najvyššie úrovne. Preto, ak sa raz rozhodneš súťažiť ako jednotlivec, zotrvaj v tejto pozícii po celý rok.

Na konci školského roka zašleme najaktívnejším riešiteľom diplomy a vecné ceny, pričom riešiteľov s dosiahnutou úrovňou Specialist alebo Wiseman pozveme aj na celoslovenské stretnutie Envitalentov.

Aký je systém hodnotenia?

Celkovo môžeš vyhrať dvakrát. Prvýkrát ako úspešný riešiteľ jednotlivých kôl ENVI-Talentu (úroveň odbornosti spolu s bodovým hodnotením za teoretickú časť programu) a druhýkrát ako autor víťazného výskumu (ENVI-Talent výskumník).

A. Úroveň odbornosti

Za úspešné absolvovanie príslušného kola ENVI-Talentu sa považuje získanie aspoň 3/4 bodov z vedomostného testu v jednej z kategórií (C-F), ktorá zodpovedá veku súťažiaceho alebo vyššej. Po každom úspešnom absolvovaní príslušného kola sa posúvaš na rebríčku odbornosti:

1 úspešné kolo za rok: Novice (nováčik)
2-3 úspešné kolá za rok: Explorer (prieskumník)
4-8 úspešných kôl za rok bez vlastného výskumného projektu alebo s vlastným výskumným projektom hodnoteným menej ako 5 bodmi: Adept (znalec)
6-7 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený najmenej 5 bodmi): Specialist (odborník)
8 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený najmenej 5 bodmi): Wiseman (mudrc)

B. ENVI-Talent výskumník

Okrem aktívnosti a teoretických vedomostí sa bude hodnotiť aj tvoja schopnosť samostatného bádania. Tému výskumu si môžeš určiť sám. Musí sa však týkať prírodovedy alebo životného prostredia (živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia a ich problémy – voda, pôda, ovzdušie). Inšpirovať sa môžeš aj programami Stromu života na stránke sombio.sk alebo námetmi, ktoré zverejňujeme v časopise Strom. Ak potrebuješ pomoc, požiadaj vedúceho Klubu alebo nejakého odborníka (lesník, včelár, …), aby ti pomohol s prípravou a s riešením tvojho výskumu. Pri realizácii výskumu nesmie byť poškodené životné prostredie.

Praktická časť programu ENVI-Talent výskumník prebieha od začiatku septembra do 6.4.2018. O víťazovi sa bude rozhodovať na celoslovenskom stretnutí Envitalentov, na ktorom budeš prezentovať výsledky svojho výskumu pred publikom. Na celoslovenské stretnutie sú však pozvaní len súťažiaci s minimálne dosiahnutou úrovňou Specialist, preto nezabudni pravidelne riešiť aj teoretické časti programu.

Na hodnotenie sa zasiela:

  1. Videoprezentácia – výskumník alebo výskumný tím prezentuje výsledky výskumu formou videa, ktoré nesmie presiahnuť 10 minút. Video môže byť natočené v triede, ale aj v teréne, závisí to od rozhodnutia výskumníka či zvolenej témy. (Video zasielaj cez externé úložisko.)
  2. Slovný opis (max. 1 strana), v ktorom výskumník zhrnie všetko, čo považuje za potrebné k projektu uviesť. Súčasťou slovného opisu musí byť názov projektu, dôležité informácie o priebehu výskumu, použité pomôcky a literárne zdroje, využitá odborná pomoc a formulácia výsledkov.

Hodnotiace kritériá pre výskumné projekty:

  • užitočnosť – zaujímavá či environmentálne prospešná téma projektu oslovujúca široké spektrum ľudí alebo zachraňujúca živé a neživé zložky prírody (1 bod),
  • vedecká precíznosť – dôsledne vysvetlený postup výskumu, nápaditosť, vlastný prínos, schopnosť pracovať s odbornou literatúrou (3 body),
  • schopnosť popularizácie výstupov výskumu – celkové spracovanie a prezentácia výstupov projektu formou videa (3 body),
  • zodpovednosť – odovzdanie projektu včas so všetkými podkladmi – videoprezentácia a slovný opis (1 bod).

V januári 2018 budeme zisťovať predbežný záujem riešiteľov ENVI-Talentu realizovať svoj vlastný výskum. Táto informácia je pre nás veľmi dôležitá, pretože potrebujeme vyhľadať vhodné ubytovacie zariadenie s dostatočnou kapacitou. Ak sa teda rozhodneš zapojiť do ENVI-Talent výskumníka, maj svoj výskumný projekt premyslený najneskôr do konca januára 2018.

Poznámka: v prípade prezentácie výstupov projektu na celoslovenskom stretnutí Envitalentov ide o rečnícky prejav pred publikom. Prezentujúci môže využiť powerpoint, poster alebo krátke ukážky videí. Nejde teda o premietanie videí zaslaných na hodnotenie.

Kam zaslať výstupy?

Na hodnotenie teoretickej časti ENVI-Talentu sa do termínu uzávierky mailom zasiela odpoveďový hárok, ktorý je k dispozícii na stiahnutie. V rámci praktickej časti je možné výsledky výskumu zasielať priebežne, najneskôr však do 6.4.2018. Výsledky výskumu je potrebné zasielať prostredníctvom dátového úložiska, napr. WeTransfer, úschovna. Nezabudni uviesť aj svoje údaje: meno a priezvisko, názov Klubu Stromu života, ktorého si členom a ročník, ktorý navštevuješ.

V oboch prípadoch, teda aj v rámci teoretickej aj praktickej časti, sa výstupy zasielajú Monike (pjechova@stromzivota.sk).

Čo ti ešte ponúkame?

Predstav si, že budeš čítať populárny vedecký časopis a zrazu sa medzi množstvom skvelých článkov objaví ten, v ktorom bude spomenuté tvoje meno a opísaný tvoj výskum. Myslíš si, že je to nereálne? Najlepšie výskumné projekty zašleme do redakcie časopisu Quark. Pokiaľ sa ho rozhodnú zverejniť, zašleme ti poštou aj dané číslo časopisu. Ako výskumník sa tak ocitneš v spoločnosti vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a odborníkov z mnohých oblastí vedy z celého sveta, ktorých objavy a články sú tu publikované.

Okrem detí budú odmenení aj ich učitelia – ak sa súťažiacemu podarí získať odbornosť Specialist, učiteľovi, ktorý mu s prípravou na súťaž pomáhal, darujeme poukážku v hodnote 15 €. Poukážku môže využiť v internetom obchode Stromu života alebo na nákup kníh v kníhkupectve. Za súťažiaceho s odbornosťou Wiseman získa poukážku v hodnote 30 €. Učiteľ môže získať len jednu poukážku za rok (za Klub ako celok).

Pre koho je ENVI-Talent určený?

Do ENVI-Talentu sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov, ktorí sú členmi Stromu života (individuálni členovia SŽ alebo združení v Kluboch SŽ). Počet členov z jedného Klubu nie je limitovaný. Člen zaslaním svojich výstupov prehlasuje, že na jednotlivých úlohách pracoval osobne a samostatne (prípadne v dvojčlennom tíme) bez významnej pomoci dospelej osoby. Zároveň súhlasí, že Strom života môže použiť jeho výstupy na propagačné účely podľa potrieb organizácie Strom života.

Nezabudni sledovať ENVI-Talent aj na stránke Stromu života a na sociálnej sieti Facebook.

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie