Prúdy života

Pevninské tečúce vody tvoria necelé jedno percento svetových vôd, a predsa v tejto nepatrnej časti biosféry žije veľké množstvo živočíchov a rastlín. Tečúca voda im neustále dodáva kyslík, oxid uhličitý a živiny, čím im poskytuje základné životné potreby.

Prudy-zivota1

V miestach, kde sa potoky menia na rieky, nájdeme lipene – krásavcov s nápadnou chrbtovou plutvou, a ojedinele aj perlorodku riečnu, ktorá vplyvom silného znečistenia riek takmer vyhynula. Potoky a rieky bývajú domovom aj raka riečneho, ktorý sa považuje za bioindikátor čistoty vody. Rak je totiž veľmi citlivý na znečistenie vody a tak mu hrozí vyhynutie. A to bol kedysi lov rakov obľúbenou zábavou i cenným spestrením jedálnička.

Rieky poskytujú život aj najmenším živočíchom. Niektorým druhom sa darí v hornej časti toku rieky, zatiaľ čo iné dávajú prednosť nižším tokom. V blízkosti prameňa má rieka veľký spád, je plytká, tečie rýchlo a poskytuje len málo potravy. Tu nemôže prežívať planktón a pre väčšinu rastlín je tu málo usadenín, v ktorých by mohli zakoreniť. Na skalách rastú niektoré riasy, ktorými sa živia napríklad podenky. Prítomnosť hmyzu láka niektoré druhy vtákov. Napríklad vodnár potočný sa ponára pod vodu a loví larvy hmyzu. Trasochvost horský nad riekou zas loví šidielka.

Prudy-zivota2

V hornej časti rieky žijú ryby, ktoré sú výbornými plavcami. Rieka tu tečie rýchlo a pstruh potočný, ktorý sa tu zdržuje a nehybne číha na korisť, tu našiel ideálne miesto pre život. Hlaváč bieloplutvý loví v okolí kamienkov. Tu nachádza larvy hmyzu, nymfy pošvatiek a podeniek.

Vtáky sa nachádzajú v hojnom počte na dolnom toku riek. Bohatosť rôznorodých rastlín im poskytuje nielen potravu a úkryt, ale aj miesto pre hniezdenie. Spomedzi cicavcov tu môžeme uvidieť hryzca vodného, ktorý sa dokonale prispôsobil vodnému životu. Čoraz častejšie sa tu pohybuje aj neúnavný staviteľ a výborný architekt, bobor: má tu naozaj všetko, čo potrebuje pre život pod vodou. Hĺbkové zóny dolného toku rieky bývajú bohaté na ryby, pričom rovnako tu nájdeme aj obojživelníkov.

Najbohatšie spoločenstvo živočíchov a rastlín sa však nachádza pred ústím do mora. Voda je tu zakalená, málo prekysličená, zato bohatá na živiny. V takejto kalnej vode je veľmi ťažké orientovať sa. Jedným zo živočíchov, ktorý to dokonale zvláda, je úhor elektrický. Vyvinuli sa mu zvláštne orgány, ktoré využívajú elektrické pole na vyhľadávanie koristi.

Prudy-zivota3

V delte nájdeme bohaté porasty vodných rastlín, ktoré poskytujú úkryt mnohým organizmom.  Žijú tu aj sladkovodné druhy hubiek, ktoré objavíme prisadnuté ako neforemný koláč na potopených drevách, drevených konštrukciách ľudských stavieb, ale taktiež aj na vodných rastlinách.

Znečistenie rieky na jej hornom konci môže mať negatívne následky na život organizmov aj na jej dolnom konci. Preto musíme venovať tomuto ekosystému zvýšenú pozornosť, aby sme zachovali jeho prirodzený ráz.
menovka anna labatova _ 300 dpi

„Rada sa učím, zúčastňujem vedomostných olympiád a vo voľnom čase tancujem.“

Ktoré z tvrdení vyplýva z textu?
1. Rak riečny a perlorodka riečna sú veľmi citlivé na znečistenie vody v rieke, preto ich považujeme za bioindikátory.
2. Najbohatším zdrojom potravy a najväčším spoločenstvom rastlín a živočíchov je miesto sútoku potoka a rieky.

foto: staticflickr.com, pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email

Najčítanejšie